ZEBRA ZT410 > 바코드 프린터

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

PRODUCT INFORMATION

제품소개

바코드 프린터

ZEBRA ZT410

본문

해상도

203dpi, 300dpi, 600dpi

인쇄폭

최대 104mm

인쇄속도

최대 356mm/초, 254mm/초, 102mm/초

통신방식

USB v.2.0, Serial port, bluetooth 2.1

메모리

256MB/512MB (유저사용 4/64MB)


인천광역시 부평구 부평대로297번길 34
TEL 032-512-5480FAX : 032-512-5481E-MAIL : dnsys@dnsys.co.kr
Copyright © DNSYS Corp. All rights reserved.