HONEYWELL IT-3200G > 바코드 스캐너

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

PRODUCT INFORMATION

제품소개

바코드 스캐너

HONEYWELL IT-3200G

본문

스캔속도

200 scan / sec

스캔타입

1D 리니어 이미지 스캔타입

스캔거리

130 ~ 2500mm

통신방식

USB, RS232S, PS2

상세규격

95(h) x 68(w) x 152mm(l), 143g


인천광역시 부평구 부평대로297번길 34
TEL 032-512-5480FAX : 032-512-5481E-MAIL : dnsys@dnsys.co.kr
Copyright © DNSYS Corp. All rights reserved.